INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IZVĒLE DARBAM AR ĶĪMISKAJĀM VIELĀM

Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās

Apmācību mērķis ir iepazīstināt nodarbinātos ar darba aizsardzības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā ar ķīmiskām vielām, ko nosaka MK noteikumi Nr. 325 " Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".


Piesakies šīm apmācībām